Tài liệu hướng dẫn sử dụng module Mục tiêu doanh số

Mô-đun này tích hợp module Mục tiêu doanh số vào phân hệ bán hàng để cho phép bạn quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh và đội bán hàng trong phân hệ Bán hàng.

Tài liệu này giúp người dùng có thể nắm được cách sử dụng module Mục tiêu doanh số này, chọn Mục tiêu doanh số ở sub menu để truy cập vào module này

Người phụ trách Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật gần nhất 11/05/2023
Thành viên 1
Nâng cao
Quản lý mục tiêu doanh số cá nhân

Chức năng này giúp người dùng có thể quản lý các mục tiêu doanh số cá nhân của bản thân 

Bước 1: Chọn tab Mục tiêu doanh số cá nhân và chọn Mục tiêu của tôi

Bước 2: Chọn vào dòng tên của bản thân để xem chi tiết các mục tiêu của bản thân 

hoặc có thể chọn Tạo để tạo mới một mục tiêu cho bản thân và yêu cầu phê duyệt

Bước 3: Nhập các thông tin tương tự và quy trình xử lý trạng thái tương tự Mục tiêu doanh số đội

Đặc biệt sẽ có thêm trường Nhân viên Bán hàng để chọn cá nhân nhân viên

 

Bước 4: Chọn Lưu lại để lưu mục tiêu cá nhân vừa tạo


Quản lý mục tiêu doanh số đội

Chức năng này giúp người dùng có thể quản lý doanh số đội về mục tiêu cũng như KPI đã đạt được

Bước 1: Chọn trong tab Mục tiêu doanh số đội, chọn các giai đoạn của mục tiêu cần xem và quản lý:

- Mục tiêu dự thảo (Mặc định vô module này sẽ hiển thị màn hình)

- Chờ duyệt

- Được chấp nhận

- Hoàn thành

- Bị từ chối


Bước 2: Khi đã chọn một giai đoạn, người dùng chọn Tạo ở bất kỳ giai đoạn nào để tạo mới một mục tiêu doanh số

Bước 3: Nhập các thông tin về Mục tiêu doanh số

- Đội bán hàng: Chọn đội bán hàng -> Khi chọn đội bán hàng sẽ hiển thị các thành viên tương ứng dưới tab Mục tiêu doanh số cá nhân

- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu mục tiêu

- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc mục tiêu

- Mục tiêu: Số tiền tổng mục tiêu đề ra để đạt được 

- Tab Mục tiêu doanh số cá nhân:

+ Nhân viên bán hàng: Sẽ hiển thị theo đội bán hàng đã chọn

+ Mục tiêu: Số tiền từng nhân viên cần đạt được. Hệ thống sẽ tự chia đều cho các thành viên dựa trên mục tiêu tổng và có thể chỉnh sửa

+ Tổng doanh số: Hiển thị tổng doanh số đạt được của nhân viên

+ Mục tiêu đã đạt: Số tiền đã đạt được so với mục tiêu đề ra

- Tab KPI bán hàng: Hiển thị chi tiết các thông tin chi tiết khi có dữ liệu bán hàng của đội

+ Đối với Bán hàng: Tổng doanh số được xác nhận trong thời gian của mục tiêu doanh số; Mục tiêu đã đạt theo phần trăm (%) tính trên doanh số của đơn bán.
+ Dựa trên Hóa đơn đã xuất: Tổng doanh số đã được xuất hóa đơn trong thời gian của mục tiêu doanh số; Mục tiêu đã đạt theo phần trăm (%) tính trên giá trị đã xuất hóa đơn.


 Bước 3: Chọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình tạo mới một mục tiêu. Mục tiêu doanh số sau khi tạo sẽ có trạng thái Dự thảo và người dùng có thể xem ở Mục tiêu doanh số đội -> Mục tiêu dự thảo

Xử lý trạng thái của Mục tiêu doanh số đội:

1. Khi mục tiêu vừa tạo ở trạng thái Dự thảo: Chưa đưa vào hoạt động

2. Sau khi xác nhận bằng cách nhấn vào Xác nhận ở mục tiêu có trạng thái Dự thảo

 -> Chuyển thành trạng thái Chờ Duyệt

3. Sau khi xác nhận mục tiêu, cấp trên sẽ có quyền phê duyệt mục tiêu này để đưa vào hoạt động, chọn Phê duyệt 

-> Chuyển trạng thái Được chấp thuận