Tài liệu hướng dẫn sử dụng module Hoa hồng (Commission)

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng module Hoa hồng mở rộng hơn cho phân hệ Bán hàng để có thể cài đặt, tính toán hoa hồng cho đối tác hoặc nhân viên bán hàng trong công ty.

 Truy cập vào Commissions ở submenu để có thể truy cập vào giao diện chính của module Hoa hồng

Người phụ trách Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật gần nhất 11/05/2023
Thành viên 1
Nâng cao
Cấu hình loại hoa hồng

Chức năng này giúp người dùng có thể cấu hình các loại hoa hồng 

Bước 1: Chọn Configuration và chọn Commission type

Bước 2: Chọn Tạo để tạo mới một loại hoa hồng

Bước 3: Nhập các thông tin về loại hoa hồng:


- Name: Tên của loại hoa hồng

- Active: Trạng thái của loại hoa hồng, khi tích chọn loại hoa hồng này có thể sử dụng được và ngược lại

- Type: Có 2 loại là Fixed PercentageBy Section

+ Khi chọn Fixed Percentage -> Cho phép người dùng nhập đúng số phần trăm hoa hồng cần cấu hình ở phần Rate definition


+ Khi chọn By Section -> Cho phép người dùng nhập số phần trăm hoa hồng theo từng khoảng tiền nhất định ở phần Rate definition

- Settlement Type: Loại quyết toán cho loại hoa hồng này là dạng Manual (Thủ công) hay Sales Invoices (Hóa đơn)

- Base: Tính hoa hồng dựa trên 2 loại là Gross Amount (Tổng tiền của đơn hàng chưa trừ các khoản phí) và Net Amount (Tổng tiền của đơn hàng khi đã trừ các khoản phí)

- Invoice status: Trạng thái hóa đơn để nhận được tiền hoa hồng đang cấu hình, có 2 sự lựa chọn Invoice Bases (Hóa đơn được xuất sẽ nhận được hoa hồng) và Payment Bases (Hóa đơn đã được thanh toán mới nhận được hoa hồng)

Bước 4: Chọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình tạo mới loại hoa hồng

Có thể chỉnh sửa loại hoa hồng bằng cách chọn vào loại hoa hồng cần chỉnh sửa -> Chọn Sửa để bắt đầu thực hiện chỉnh sửa thông tin và Lưu sau khi hoàn tất

Hoa hồng ở phân hệ Bán hàng

Hiển thị hoa hồng nhận được theo đơn hàng được tạo từ báo giá ở phân hệ Bán hàng, chỉ định được Agent được hưởng hoa hồng,...

Bước 1: Khi vừa tạo xong một mẫu báo giá có kèm sản phẩm, trường Commission hiện tại sẽ không có thông tin agent 

Bước 2: Sau khi lưu lại báo giá, người dùng có thể chọn vào biểu tượng bên cạnh trường Thành tiền để chỉ định agents cho đơn hàng

Chọn Agent và Commission, hệ thống sẽ hiển thị số tiền hoa hồng tương ứng

Hiển thị hoa hồng ở màn hình chi tiết báo giá/đơn hàng


Quản lý quyết toán hoa hồng

Chức năng này giúp người dùng có thể quản lý quyết toán hoa hồng nhận được theo hóa đơn

Bước 1: Chọn tab Settlements và chọn Settlements 

Bước 2: Chọn Tạo để tạo thủ công một hóa đơn quyết toán

Bước 3: Nhập các thông tin của quyết toán:

- Agent: Chọn Agent cần quyết toán

From ... To: Khoảng thời gian quyết toán

- Commission line:

+ Date: Nhập ngày nhận hoa hồng

+ Commission: Chọn loại hoa hồng

+ Settle Amount: Nhập số tiền cần quyết toán

Bước 4: Chọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình tạo quyết toán thủ công

Hoặc có thể quyết toán tự động bằng cách sau

Bước 1: Chọn tab Settlements và chọn Settle commissions

 

Bước 2: Nhập các thông tin để quyết toán tự động

- Up to: Ngày cần quyết toán

- Settlement type: Loại quyết toán hiện tại có Sale Invoices 

- Agents: Để trống để có thể tạo hóa đơn quyết toán hàng loạt cho tất cả Agents hoặc có thể thêm các thông tin của một hoặc nhiều Agents cụ thể 

Bước 3: Chọn Make settlements để hoàn tất quá trình tạo quyết toán

Quản lý các Agents (người nhận hoa hồng)

Chức năng này giúp người dùng có thể quản lý các Agents nhận hoa hồng

Chọn Agents (Mặc định vào Commissions sẽ hiển thị màn hình này)

1. Thêm một Agents chưa có sẵn

Bước 1: Chọn tạo để bắt đầu tạo mới Agent

Bước 2: Nhập các thông tin tương tự như tạo một liên hệ mới